Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bedden Shop B.V. een Leveringsovereenkomst aangaat;

Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, niet zijnde Bedden Shop B.V., die verantwoordelijk is voor de levering van een Product;

Leveringsovereenkomst: een overeenkomst tot de levering van een Product en/of Dienst door Bedden Shop B.V. of een Leverancier aan Afnemer;

Product: een door Bedden Shop B.V. of een Leverancier aan Afnemer uit hoofde van de Leveringsovereenkomst te leveren zaak;

Bedden Shop B.V.: Bedden Shop B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81157797;

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Leveringsovereenkomsten, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komen, tenzij door Bedden Shop B.V. uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 2. Door het aangaan van de Leveringsovereenkomst verklaart Afnemer zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.

 3. Indien Bedden Shop B.V. een Leveringsovereenkomst namens een Leverancier aangaat (conform Artikel 4 lid 5), dan zijn in aanvulling op deze Voorwaarden de algemene voorwaarden van de betreffende Leverancier van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Bij strijdigheid tussen deze Voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Leverancier, prevaleren deze laatste.

 4. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Bedden Shop B.V. en Afnemer worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.

 5. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

 6. Bedden Shop B.V. kan deze Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Leveringsovereenkomsten, ook indien deze vóór de wijziging van de Voorwaarden zijn gesloten. In geval van een wijziging van de Voorwaarden die tot gevolg heeft dat Bedden Shop B.V. een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Afnemer het recht de Leveringsovereenkomst binnen vier (4) weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Bedden Shop B.V. (al dan niet namens een Leverancier) zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 2. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan is dit in de aanbieding vermeld. Bedden Shop B.V. behoudt zich het recht voor de duur van een aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging.

 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de aanbieding binden Bedden Shop B.V. en de Leverancier niet.

 4. Weekactie aanbiedingen zijn speciaal geselecteerd en hebben een beperkte verkooptijd. De prijzen van de weekacties zijn alleen van toepassing wanneer u besteld in de weekactie periode. Restitutie na afloop van de weekactie periode is niet mogelijk.

Artikel 4. Totstandkoming Leveringsovereenkomst

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, komt de Leveringsovereenkomst tot stand op het moment dat Afnemer een bestelling plaatst bij Bedden Shop B.V.

 2. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een (al dan niet automatisch verzonden) ontvangstbevestiging.

 3. De Leveringsovereenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Bedden Shop B.V. de bestelling van Afnemer niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Bedden Shop B.V. dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) aan Afnemer meedelen.

 4. Bedden Shop B.V. is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een bestelling te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Leveringsovereenkomst te verbinden.

Artikel 5. Levering

 1. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Bedden Shop B.V. en de Leverancier niet in verzuim. Bedden Shop B.V. en de Leverancier kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.

 2. Indien het door de Afnemer bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt de Leverancier de Afnemer hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert de Leverancier de Afnemer een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

 3. De Afnemer dient zijn adresgegevens op de orderbevestiging e-mail op juistheid te controleren. De Afnemer is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan de Leverancier. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens zullen worden doorberekend aan de Afnemer.

 4. Uitvoering van de Leveringsovereenkomst en alle op de Leveringsovereenkomst betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Afnemer opgegeven adres.

Artikel 6. Ontbinding/herroeping

 1. Afnemer heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het artikel het recht een Leveringsovereenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Bedden Shop B.V. te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan de Leverancier te worden geretourneerd. Als de Afnemer zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten.

 2. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de Afnemer. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan de Leverancier zijn voor verantwoording en rekening van de Afnemer.

 3. Nadat de Afnemer een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 6.2, zal Bedden Shop B.V. binnen 14 dagen het aan de Afnemer verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de Afnemer opgegeven bank- of girorekening.

 4. De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden gebonden:

  1. De artikelen zijn geheel compleet en in de originele staat;

  2. De artikelen moeten in de originele gesloten en ongeopende verpakking zitten (indien de Afnemer gebruik maakt van de montageservice en de artikelen zijn uitgepakt en/of geplaatst vervalt dan ook het recht van retour);

  3. De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd;

  4. De artikelen zijn schoon, zoals de Afnemer deze heeft ontvangen;

  5. De Afnemer kan de originele aankoopfactuur overleggen;

  6. Het recht van retour geldt niet voor producten die op maat besteld/vervaardigd zijn (zoals alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems) of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

Artikel 7. Prijzen en betaling

 1. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, andere belastingen of heffingen, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 2. Bedden Shop B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Producten te wijzigen. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidstermijn heeft zal de prijs gedurende die termijn niet worden gewijzigd, behalve als gevolg van een wijziging in het BTW tarief of ter correctie van druk- of typefouten.

 3. De aangeboden betaalwijzen kunnen, afhankelijk van de wijze waarop de Leveringsovereenkomst tot stand komt, verschillen. Indien aan een bepaalde betaalwijze kosten verbonden zijn, wordt dit steeds duidelijk vermeld.

 4. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur genoemde termijn, of bij gebreke daarvan, binnen 14 dagen na factuurdatum.

 5. In geval van automatische incasso zal het bedrag direct na de vooraankondiging van de incasso door Bedden Shop B.V. worden geïnd.

 6. Het storneren van een door Bedden Shop B.V. (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

 7. Indien Afnemer een verschuldigd bedrag niet (tijdig) betaalt, is Bedden Shop B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de Leveringsovereenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

 8. Bij overschrijding van een betaaltermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatumrente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.

 9. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Afnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

 10. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur aan Bedden Shop B.V. te worden gericht.

Artikel 8. Aflevering

 1. De Afnemer dient zijn adresgegevens op de orderbevestiging op juistheid te controleren. De Afnemer is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Bedden Shop B.V. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens zullen worden doorberekend aan de Afnemer.

 2. Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland en België. Voor leveringen in België of op de Waddeneilanden rekenen wij een toeslag. De Leverancier oordeelt over de wijze waarop de Afnemer zijn bestelling bezorgd wordt. Bedden, Boxsprings en/of Matrassen die door de Leverancier geleverd worden maar niet gemonteerd worden kunnen worden geleverd door een externe transporteur, deze transporteurs leveren de goederen tot aan de drempel van de voordeur.

 3. De Leverancier bezorgt bestellingen op de met de Afnemer overeengekomen bezorgdag gedurende een vooraf per e-mail of telefonisch afgesproken tijdsindicatie. Bezorging vindt plaats op het door de Afnemer opgegeven adres. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij de Afnemer bezorgd.

 4. Indien de Afnemer op het met de Leverancier overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is de Leverancier gemachtigd om de Afnemer voor een volgende levering de bezorgkosten in rekening te brengen.

 5. De Afnemer dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de Afnemer zijn eigendommen te voorkomen.

 6. Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de Afnemer voor een correcte en volledige aflevering. Indien de Afnemer zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de Afnemer normaliter voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst. Indien geen handtekening vereist is is de afleverbevestiging van de pakketdienst leidend.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud; risico overgang

 1. De eigendom van een Product gaat pas over, indien Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van de Leveringsovereenkomst aan Bedden Shop B.V. verschuldigd is heeft voldaan.

 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde gaat het risico ter zake van een Product reeds op het moment van aflevering aan Afnemer op Afnemer over.

Artikel 10. Garantie

 1. Mocht het door u gekochte Product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen hierop de Leverancier verzoeken het product zo spoedig mogelijk te vervangen dan wel te repareren.

 2. Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie van de Leverancier, dient u dit schriftelijk aan de Leverancier te laten weten.

 3. Er geldt in ieder geval geen garantie in de volgende omstandigheden:

  1. Ten aanzien van normale slijtage.

  2. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

  3. Bij onoordeelkundig gebruik.

  4. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.

  5. Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).

  6. Indien anderen dan de Leverancier, zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.

 4. De Afnemer is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of de Leveringsovereenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de Leverancier terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt de Leverancier (en Bedden Shop B.V.) geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst overeenkomst te hebben voldaan.

 5. De garantietermijn vanuit de leverancier verschilt per artikel. Het aantal jaren garantie staat beschreven in de productspecificaties op de site.

Artikel 11. Derden

 1. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van de Leveringsovereenkomst ten behoeve van Bedden Shop B.V. worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van door Bedden Shop B.V. ingeschakelde derden.

 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zijn deze Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen Bedden Shop B.V. en de Afnemer en kunnen derden die geen partij zijn bij de Leveringsovereenkomst hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Bedden Shop B.V. is niet verantwoordelijk voor en verleent geen enkele garantie ten aanzien van de levering van Producten door Leveranciers.

 2. Bedden Shop B.V. is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt in verband met de afname van een Product van een Leverancier.

 3. Bedden Shop B.V. is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van betaalde bedragen bij een eventuele annulering van de levering van een Product door de Leverancier. Indien Leverancier Bedden Shop B.V. verzoekt tot restitutie van het betaalde bedrag, dan zal Bedden Shop B.V. dit doen na ontvangst van het betreffende bedrag van Leverancier. Bedden Shop B.V. is in geen geval gehouden meer te vergoeden dan het van Leverancier ontvangen restitutiebedrag.

Artikel 13. Communicatie

 1. Bedden Shop B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen van Afnemer aan Bedden Shop B.V., tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bedden Shop B.V.

Artikel 14. Overmacht

 1. Indien aan de zijde van Bedden Shop B.V. sprake is van overmacht, heeft Bedden Shop B.V. het recht om uitvoering van de Leveringsovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Bedden Shop B.V., de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Bedden Shop B.V., staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, (concrete dreiging tot) terroristische aanslagen of oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop Bedden Shop B.V. geen beslissende controle kan uitoefenen.

 2. Indien de overmachtsituatie aan de zijde van Bedden Shop B.V. langer dan twee maanden voortduurt, heeft Afnemer het recht de Leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3. In geval van overmacht is Bedden Shop B.V. niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Afnemer.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Leveringsovereenkomst en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Geschillen over de Leveringsovereenkomst en/of deze Voorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *